ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วันที่ 9 ตุลาคม 2559

วันที่ : 11 ต.ค. 2559 08:15

พิธีมอบรางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2559

วันที่ : 09 ก.ย. 2559 11:15

ชาวสำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 15:15

ชาวสำนักก่อสร้างสะพานร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 16:15

คณะสมาชิกสภาจังหวัดคากาวะ (Kagawa Prefectural Assembly) ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

วันที่ : 13 พ.ค. 2559 09:45

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้า งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 17 ต.ค. 2559 14:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 16:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 11:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 10 ต.ค. 2559 12:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 10 ต.ค. 2559 11:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 10 ต.ค. 2559 11:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 07 ต.ค. 2559 13:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก..1027 ช่วงแยก ทล.2 - บ.โคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 05 ต.ค. 2559 14:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 แยกทล. 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวลาย,บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ : 03 ต.ค. 2559 12:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ประจำเดือนสิงหาคม 2559

วันที่ : 20 ก.ย. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD ROAD

วันที่ : 03 ต.ค. 2559 12:57

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1

วันที่ : 03 ต.ค. 2559 12:54

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 14:21

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 12:52

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ้านโคกขาม ตำบลคอกกระบือ อำเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 02 ก.ย. 2559 10:43

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระหว่างการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 14:09

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟถนนสาย นม.3024 แยก ทล.226 - บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ,โชคชัย จ.นครราชสีมา

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 15:05

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟถนนสาย ลบ.4037 - บ้านหนองทรายขาว - บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 13:47

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 15:44

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 14:10

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความที่ คค 0728.3/2578 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เรื่อง การติดตั้งหลักนำโค้งและหลักกิโลเมตร สำเนาแบบมาตรฐานหลักกิโลเมตร

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 10:21

บันทึกข้อความที่ คค 0701.6/ว 8251 ลงวันทที่ 5 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวงชนบท หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 11:20

บันทึกข้อความที่ คค 0701.3/ว.6775 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งเวียนข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552 ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:50

บันทึกข้อความที่ คค 0701.4/ว 6008 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2559 12:44

บันทึกข้อความที่ คค 0728.3/1544 ลงวันที่ 31 พ.ค. 59

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงการพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:20

บันทึกข้อความที่ นร 0105.05/4206 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:10

บันทึกข้อความที่ คค 0702.2/884 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เอกสารแนบ

วันที่ : 18 พ.ค. 2559 10:39

บันทึกข้อความ ที่ คค 0729.4/ว.219 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 เอกสารแนบ

วันที่ : 07 มี.ค. 2559 13:17

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.5/ว.723 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559

เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และกาใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา เอกสารแนบ

วันที่ : 25 ม.ค. 2559 15:50

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.3/ว.396 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบ ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่ : 18 ม.ค. 2559 14:15

ดูทั้งหมด