logo
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารคดี "ผลงาน 4 ปี ของกรมทางหลวงขนบท"

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 16:00

ความก้าวหน้า โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ : 07 ม.ค. 2562 15:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD ROAD ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 10:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 10:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561 13:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 15:30

ผส.ปฐม เฉลยวาเรศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 11:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2 ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 11:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD ROAD ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 09:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 13:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 15:44

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 14:10

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ้านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ : 01 ส.ค. 2559 10:58

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1021 แยก ทล.4 - บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 25 ก.ค. 2559 14:09

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1012 แยก ทล.4 - บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ : 25 ก.ค. 2559 14:01

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ กับถนนสาย พบ 1016 แยก ทล. 4 บ้านปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ : 21 ก.ค. 2559 13:16

สกส. จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติสะพานในสายทาง นศ.2041 สายแยกทล. 41 - บ้านฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 10:10

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสำราญ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 10:13

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยคำมิด อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 10:06

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระพุทธ ตำบลเทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 14:47

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.7/ว 3332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 3332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 18 ต.ค. 2562 11:10

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.7/ว 3153 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

บันทึกข้อความที่ 0725.7/ว 3153 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 26 ก.ย. 2562 15:41

บันทึกข้อความ ที่ คค 0726/ว 03846 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

บันทึกข้อความที่ คค 0726/ว 03846 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 สำเนาคำสั่ง แนวทางการนำ มทช.231-2562 : มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต ไปใช้ในการปฎิบัติงาน

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 09:59

บันทึกข้อความ ที่ 0725.7/ว3021 ลงวันที่ 17 กันยายน 2560

บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 3021 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 09:33

บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 2274 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่มาด้วย

วันที่ : 30 ก.ค. 2562 16:09

บันทึกข้อความที่ คค. 0725.6/ว 0591 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่บทเพลิงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" เอกสารแนบ

วันที่ : 30 พ.ค. 2562 15:44

บันทึกข้อความ ที่ คค 0707.1/0861 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน และสะพานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2  

วันที่ : 28 มี.ค. 2562 09:54

บันทึกข้อความ ที่ คค 0707.1/0861 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน และสะพานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2  

วันที่ : 28 มี.ค. 2562 09:54

บันทึกข้อความ ที่ คค 0707.1/0861 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน และสะพานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2  

วันที่ : 28 มี.ค. 2562 09:54

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.1/ว 149 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และในบริเวณเมืองเก่า เอกสารแนบ 

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 14:45

ดูทั้งหมด