นายปฐม                เฉลยวาเรศ        ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน 0 2551 5522
ข้าราชการ

    เบอร์โทรศัพท์
น.ส.สิริลักษณ์ โง่นใจรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0 2551 5545

น.ส.วัชราพร ฝ่ายพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0 2551 5528
น.ส.พรพิมล ปานเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2551 5546
พนักงานราชการ      
น.ส.ประกาย พุ่มไพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5546
น.ส.สุนีย์ สุขกำเนิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5528
น.ส.สุวรรณา มะเฮ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5532
น.ส.สมใจ พยัฆษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5522
น.ส.วลัยลักษณ์ มาศเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5528
นายณัตพล จั่นอุไร เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5511
น.ส.พิมพาภรณ์ กมลเลิศลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5511
นายอมรชัย ฤกษ์ทวีพร เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5532
น.ส.นพภัสสร ศรีขาว เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5508
น.ส.ดวงเดือน กมลเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5511
นางศิริณัช วีระบวรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5518
นางจริยา กลิ่นหอมรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5536
นางสุจินดา อ่วมตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5508
น.ส.สุมลมาลย์ ดิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5511
น.ส.นราวดี กรเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5534
นางทิพย์ธัญญา มณีฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5546
นางวันศิริ บุนนาค คนงาน 0 2551 5532
นางสุปราณี ค่ายทอง คนงาน 0 2551 5511
ลูกจ้างประจำ      
นางจันทิมา วิริยะธรรม พนักงานพิมพ์ดีด ส3 0 2551 5536
นายณรงค์ จ้อยทองมูล พนักงานขับรถยนต์ ส2 0 2551 5508
กคส. ที่ 1      
ข้าราชการ      
นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5531
นายจำนงค์ เกษมสถิตย์วงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5531
นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5513
นายพีรพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5531
นายณรงค์ จันอนุกาญจน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5513
นายเฉลิมพล พิบูลย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5531
นายจีรศักดิ์ เจียมสมบุญ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5513
พนักงานราชการ      
น.ส.ดวงกมล ตั้งชนะชัยพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5531
น.ส.ยุวภา ฐานบัญชา เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5531
นายนวพร สิงห์สถิตย์ นายช่างโยธา 0 2551 5531
น.ส.ใจสนอง วรรณบุตร นายช่างโยธา 0 2551 5531
นาย ณรงค์ สุดจิต นายช่างโยธา 0 2551 5531
นายสถิตย์ ภู่ร้อย นายช่างโยธา 0 2551 5531
นาย อาจหาญ ไม้ตาล นายช่างโยธา 0 2551 5531
นายโฆษิต ละอองดิลก นายช่างโยธา 0 2551 5531
นายเพทาย เนื่องยางศรี ช่างโยธา 0 2551 5531
       
กคส.ที่ 2      
ข้าราชการ      
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

0 2551 5503
นายปราสาท เลิศวิไลอนันต์ นายช่างโยธาอาวุโส 0 2551 5519
นายนพรัตน์ สารีอินทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2551 5519
นายวิทยา เวทยะวานิช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5519
นางสาวลลิตา รักษาศิล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5519
นายกฤช ภูมิสาร นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายทฤษฏี อภัยนุกูล นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5513
นายประโยชน์ ความคาย นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายธวัชชัย ปัญจมาพร นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายสืบพงษ์ มีแสงทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายพลสันติ์ นาสมปอง นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายชูขวัญ แฝงกระโทก นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายสุพจน์ เขียวจู นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายวิม ศิริลักษณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายสันติพันธ์ อนันตศักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายสมศักดิ์ หาญอยู่คุ้ม นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายวราวุธ เลิศประเสริฐ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายสำเนียง วงศ์จันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
พนักงานราชการ     
นางอังคณา เพ็ชรนาวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5519
น.ส.ใจทิพย์ แก้วก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5508
นางอำพร กาญจนพุฒิไตร เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5515
น.ส.วรรณรัตน์ ชมชู เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2551 5513
ว่าที่ ร.ต. คฑาวุธ แก้วบำรุง นายช่างโยธา 0 2551 5519
นายปิยะวุฒิ แย้มเพชร นายช่างโยธา 0 2551 5519
น.ส.ญาปกา พลศรี นายช่างโยธา 0 2551 5519
นายปรัชญา อาจหาญ นายช่างโยธา 0 2551 5519
       
กคส. ที่ 3      
ข้าราชการ      
นายนพดล กมลสินธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5509
นายชาญณรงค์ บัวเล็ก นายช่างโยธาอาวุโส 0 2551 5521
นายสามารถ ใจกล้า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5521
นายสมบัติ มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5521
นายสุทัศน์ ฉาบพลอย นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
จ.ส.ต.ณัฎฐ์สหัส ชัยอำนาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5519
นายไพฑูรย์ บัวศักดิ์ ช่างเขียนแผนที่ ช2 0 2551 5519
พนักงานราชการ     
นางอัจฉรา พวงขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5508
นายกันต์ สว่างเกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5521
นายจรัญ อินหม่อม นายช่างโยธา 0 2551 5521
นายยศศิริ ไทยสวัสดิ์ นายช่างโยธา 0 2551 5521
นายอาคม ตั้งศิวานนท์ นายช่างโยธา 0 2551 5521
ข้าราชการ      
นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5525
นายภากร ภมรศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5508
นายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2551 5525
นายวิชัย ยู วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 0 2551 5519
นายอภิชาติ บูรณกุลกิจการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5507
พนักงานราชการ      
น.ส.ชนิตา รอดแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5525
น.ส.ณัจฉรียา ปาลือชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5525
น.ส.ทวินันท์ เอราวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5509
น.ส.นลินรัตน์ คัมภิรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2149 6681 ต่อ 119
น.ส.วลัยรัตน์ อ่อนเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2149 6681 ต่อ 119
น.ส.ดารารัตน์ อังคุตรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2149 6681 ต่อ 119
น.ส.เนตรนภา เวชกามา เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5525
น.ส.เพ็ญนภา อังกูรโรหิต เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2149 6681 ต่อ 119
นางปราณี กองสิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล 0 2551 5513
นายชยพล สมพงษ์ นายช่างโยธา 0 2149 6681 ต่อ 119
นายสมบุญ ยอดแสงเดือน ช่างโยธา 0 2149 6681 ต่อ 119
นายจักรกริช ทับทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 0 2551 5515
ข้าราชการ      
นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5530
นายสมเกียรติ เจริญจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2551 5530
พนักงานราชการ     
นางกัญทิมา แจ้งเสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5530
นางณิตชาค์มาศ นิชาทัพพ์มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5520
นายนที เกิดมีสุข วิศวกรไฟฟ้า 0 2551 5530
น.ส.กชญาณ์ ชัยศรี เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5530
นายนนท์วริศ พระพรหม นายช่างเครื่องกล 0 2551 5530
ข้าราชการ      
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2551 5542
นายวลาวัต บินอุมาร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2551 5533
นายจุติ ใคร่ครวญ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2551 5533
นายพุทธิพงศ์ หะลีหรัตนวัฒนา วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 0 2551 5530
นายจิระศักดิ์ วัชรกรโยธิน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5530
พนักงานราชการ     
นางแก้วตา แก้วศรีงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5533
น.ส.พัชรินทร์ บุญใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2551 5507
น.ส.นันทลักษณ์ กล่อมวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5533
นายศิริชัย มาลัย นายช่างโยธา 0 2551 5507