ผลงานโดนเด่นที่ผ่านมา

 

สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2

สะพานแห่งพระบารมี

สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ

ให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯต่อเนื่อง

ไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศ

เชื่อมทางระหว่างเขตราษฎร์บูรณะและเขตยานาวา  กรุงเทพมหานครกับอำเภออำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  ให้สะดวกปลอดภัยซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน

 

พระองค์โปรดเกล้าฯชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 แห่ง

โดยด้านทิศเหนือเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการว่า “สะพานภูมิพล 1”

ส่วนด้านทิศใต้เชื่อมอำเภอพระประแดงกับตำบลสำโรงใต้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สะพานภูมิพล 2”

 

 

 

สะพานเทพสุดา   จังหวัดกาฬสินธุ์

สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว  เชื่อมระหว่างตำบลโนนบุรี 

อำเภอสหัสขันธุ์กับตำบลหนองบัว  อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา เปิดเส้นทางอีสต์เวสต์อีโคโดมิค  คอริดอร์ สู่การค้าระดับสากล

เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  2 ช่องจราจร  ความยาว  2,040  เมตร

ถนนต่อเชื่อมโครงการผิวจราจรกว้าง  7  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  2.50 เมตร 

ความยาว  1,439  เมตร

พัฒนาความเป็นอยู่ให้ บริการพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ลดระยะทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  และส่งเสริมการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบ สะดวก ปลอดภัย 

เป็นสะพานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง รองรับความเจริญ               

ทางเศรษฐกิจจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนหรืออีสต์เวสต์อีโคโนมิก คอริดอร์ หรือเส้นทางกาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม

 

 

สะพานประแสสิน  (ประแส-เนินฆ้อ)   จังหวัดระยอง

สะพานข้ามแม่น้ำประแสร์   อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ต่อเชื่อมโครงข่ายเส้นทางท้องถิ่น เลียบชายฝั่งทะเลให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

ส่งเสริมพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก

เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางท้องถิ่นเลียบชายฝั่งทะเล  เสริมสร้างความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคม

  ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  จากจังหวัดระยองสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 ช่องจราจร 

พร้อมทางยกระดับต่อเชื่อมแนวสะพานยกระดับทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อเลี่ยงพื้นที่ชุมชนบริเวณ  

ริมฝั่งแม่น้ำประแสร์   ความยาวสะพานรวม  2,089.60  เมตร

เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2557

 

 
สะพานพระราม ๔

จากถนนแจ้งวัฒนะ ก่อสร้างทางยกระดับข้ามห้าแยกปากเกร็ด

ต่อเนื่องกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปบรรจบกับแนวสายทางด้าน เหนือ-ใต้

(ถนนราชพฤกษ์) 

สะพานพระราม ๔  แนวสายทางด้านตะวันออก-ตะวันตก

สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2549

อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ  60 ปี

และองค์การบริหารส่วนตำบลตะไนย์  ร่วมดำเนินการปรับแต่งสวนในบริเวณโครงการเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

เริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ ก่อสร้างทางยกระดับข้ามห้าแยกปากเกร็ดต่อเนื่องกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเชิงลาด 

มีความยาวประมาณ  2.6  กิโลเมตร  ขนาด  6 ช่องจราจร  บนเขตทางกว้าง  60  เมตร  มีความยาว 1.57 กิโลเมตร

ไปบรรจบกับแนวสายทางด้านแนวเหนือ-ใต้ (ถนนราชพฤกษ์)

 

ในส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้น  เป็นสะพานที่ทำโดยใช้วิธีการก่อสร้าง Balance  Cantiliver

 ในช่วงกลางสะพานยาว  134  เมตร และช่วงริมตลิ่ง  2 ช่วง  ยาวช่วงละ  72  เมตร

ซึ่งสะพานนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “สะพานพระราม ๔” โดยถนนใช้ชื่อว่า “ถนนชัยพฤกษ์”

 

 

ผลงานโดดเด่น ปี 2557

 

 

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1

จังหวัดนนทบุรี

สะพานข้ามเจ้าพระยาแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน

และเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์

นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2555

แล้วเสร็จ เปิดใช้งานในเดือนธันวาคม  2557

ค่าก่อสร้าง 3,795  ล้านบาท

จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ถนนนนทบุรี 1 ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณทางโค้งใกล้โรงเรียนบุณยานนท์ ทำเป็นแยกทางต่างระดับ

แล้ววางตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งใต้ของคลองอ้อมนนท์

เส้นทางตัดผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติ และถนนวัดโบสถ์ดอนพรหมท่าน้ำนนทบุรี

สิ้นสุดโครงการที่ถนนราชพฤกษ์  รวมระยะทาง 4.3 กิโลเมตร

 

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รูปแบบ  Extradosed  

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

 - ขนาดช่องจราจร มีขนาด 6 ช่องจราจร  แต่ละช่องกว้าง 3.50 เมตร  มีทางเท้าทั้ง  2 ฝั่ง  กว้าง 2.10 เมตร

 - ความยาวสะพานรวม  460 เมตร แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงกลางแม่น้ำยาว 200 เมตร  และช่วงหัว-ท้าย  ยาว 130 เมตร

 - เสาตอม่อคู่กลาง  ความสูงยอดเสา สูงจากพื้นสะพาน 45.16 เมตร ฐานรากเสาเข็มเจาะ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวนฐานละ 36 ต้น

 - ความหนาของพื้นสะพาน อยู่ระหว่าง 3.30 - 6.80  เมตร

 - สายเคเบิล เสาละ 12 คู่  สายเคเบิลแต่ละเส้นประกอบด้วยลวดอัดแรงแบบตีเกลียวชุบกัลป์วาไนซ์

เคลือบ wax แล้วหุ้มด้วย HDPE สีดำ ก่อนนำมาร้อยรวมกันในท่อ HDPE

 

ถนนต่อเชื่อมที่ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก

 

เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข  3215  (บางกรวย -ไทรน้อย) 

ห่างจากทางแยกจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันตก

 และซ้อนทับทางหลวงหมายเลข 3215 ไปทางทิศตะวันออก

 

โครงการต่อขยายถนนราชพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก  (แนวตะวันออก-ตะวันตก)

ลดปัญหาจราจร  ส่งเสริมความสมบูรณ์โครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

และพัฒนาความเจริญพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ก่อสร้างสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก ขนาด 3 ช่องจราจร

(1 ช่องจราจรต่อทิศทาง กับ ช่องจราจรสลับทิศทาง 1 ช่องจราจร) 

ถนนเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนซอยฟาร์อีส 1 (เทศบาล 10)

และซอยฟาร์อีส 2 (เทศบาล 12) พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำโพธิ์

ตัดผ่านทางหลวงบทสายทาง นบ.4012 

โดยผ่านพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านภัทราวรรณ์

และก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุดชลประทาน ผ่านคลองขุนมหาดไทย

บรรจบกับทางประธานของถนนชัยพฤกษ์ รวมระยะทางประมาณ  4.6  กิโลเมตร

เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักจากเมืองหลวงสู่พื้นที่ชานเมือง 

สามารถรองรับปริมาณจราจรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เดิมเป็นถนนขนาด  3  ช่องจราจร

และออกแบบก่อสร้างขยายช่องจราจรเพิ่มขึ้นเป็น  6 ช่องจราจร

บนเขตทาง  40  เมตร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

งบประมาณก่อสร้าง      2,444,744,123.00   บาท

เริ่มก่อสร้าง                    1    กุมภาพันธ์    2555

แล้วเสร็จ                     16    ธันวาคม      2557

เปิดใช้งาน                     9    มกราคม      2558