บันทึกข้อความที่ คค 0725.6/ว 1398 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561