บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.6/ว 5502 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561