บันทึกข้อความ ที่ คค 0728.3/2139 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561