บันทึกข้อความ ที คค 0701.5/ว 9681 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561