บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.3/ว 9877 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561