บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.3/ว 9901 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561