บันทึกข้อความที่ คค 0729.4/1827 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561