บันทึกข้อความ ที่ คค0737/ว375 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561