ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารคดี "ผลงาน 4 ปี ของกรมทางหลวงขนบท"