บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 2274 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562