บันทึกข้อความ ที่ 0725.7/ว3021 ลงวันที่ 17 กันยายน 2560