Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อบุคลากรสำนักก่อสร้างสะพาน

 1. นายอภิชัย           วชิระปราการพงษ์         ผู้อำนวยการสำนักฯ                      0 2551 5522
 2. นายลิขิต             ทิฐิธรรมเจริญ                วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ                  0 2551 5515

 

ส่วนอำนวยการ

ข้าราชการ

 1. น.ส. สิริลักษณ์     โง่นใจรักษ์                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     0 2551 5547
 2. น.ส. พรพิมล        ปานเกตุ                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       0 2551 5508
 3. น.ส. วัชราพร        ฝ่ายพล                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        0 2551 5512
 4. น.ส. สุปราณี         ทองมั่น                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        0 2551 5509

พนักงานราชการ

 1. น.ส.ดวงกมล         ตั้งชนะชัยพงษ์        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5522
 2. น.ส.ประกาย          พุ่มไพร                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5508
 3. น.ส.สุนีย์                สุขกำเนิด                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5512
 4. น.ส.สุวรรณา          มะเฮ็ง                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5523
 5. น.ส.วลัยรัตน์         อ่อนเกิด                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5523
 6. น.ส.สมใจ             พยัฆษา                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5515
 7. น.ส.วลัยลักษณ์    มาศเกษม                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5522
 8. น.ส.ดารารัตน์       อังคุตรานนท์            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5507
 9. นางหนึ่งฤทัย        นิรบุตร                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            0 2551 5507
 10. นายณัตพล            จั่นอุไร                     เจ้าพนักงานธุรการ                         0 2551 5536
 11. น.ส.นันทลักษณ์   กล่อมวิเศษ              เจ้าพนักงานธุรการ                         0 2551 5507
 12. นายอมรชัย            ฤกษ์ทวีพร               เจ้าพนักงานธุรการ                         0 2551 5536
 13. น.ส.เนตรนภา        เวชกามา                  เจ้าพนักงานธุรการ                         0 2551 5507
 14. น.ส.นพภัสสร        ศรีขาว                      เจ้าพนักงานธุรการ                          0 2551 5509
 15. นางศิริณัช             วีระบวรวงศ์               เจ้าพนักงานธุรการ                         0 2551 5507
 16. น.ส.ลภัสลดา        ดิษฐเกษม                เจ้าพนักงานธุรการ                          0 2551 5507
 17. น.ส.นราวดี            กรเกษม                   เจ้าพนักงานธุรการ                          0 2551 5536
 18. น.ส.เพ็ญนภา        อังกูรโรหิต              เจ้าพนักงานธุรการ                           0 2551 5512
 19. น.ส.จุฑารัตน์         นักฆ้อง                   เจ้าพนักงานธุรการ                           0 2551 5508
 20. นางปราณี              กองสิน                   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                     0 2551 5507
 21. นางวันศิริ               บุนนาค                  คนงาน                                               0 2551 5523
 22. นายจักรกริช          ทับทอง                 พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา             0 2551 5507

ลูกจ้างชั่วคราว

 1. นายถาวร               จันทร์แจ้ง                พ.ขับรถยนต์ ระดับ ส1                      0 2551 5507
 2. นายมังกร               โฉมอินทรีย์             พ.ขับรถยนต์ ระดับ ส1                      0 2551 5507
 3. น.ส.ธัญญพัทธ์       ฉิมวงศ์                   เจ้าพนักงานธุรการ                            0 2511 5507

 

กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1

ข้าราชการ

 1. นายจิระศักดิ์            ทองสม               วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ              0 2551 5538
 2. นายธนโชติ             รอดเสวก             วิศวกรโยธาชำนาญการ                        0 2551 5525
 3. นายภาคภูมิ             เอมเปีย               วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                          0 2551 5525
 4. นายจิรวัฒน์            บูชากุล                 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                         0 2551 5525
 5. นายสาริน               สุคันธวณิช            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                         0 2551 5525
 6. นายวัชรพงษ์          นุ่นจุ้ย                    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                        0 2551 5525
 7. จ.ส.ต.ณัฏฐ์สหัส     ชัยอำนาจ              นายช่างโยธาชำนาญงาน                  0 2551 5525
 8. นายพีรพงษ์            พงษ์ประดิษฐ์        นายช่างโยธาชำนาญงาน                  0 2551 5525
 9. นายภาณุวัฒน์       ปานเผือก                นายช่างโยธาชำนาญงาน                  0 2551 5525
 10. นายสการะ            ศรีสมทรง                นายช่างโยธาชำนาญงาน                  0 2551 5525
 11. นายเอกภาพ        ประเสริฐสังข์            นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                    0 2551 5525

พนักงานราชการ

 1. น.ส.ณัจฉรียา        ปาลือชา                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                0 2551 5518
 2. น.ส.ชนิตา             รอดแจ่ม                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                0 2551 5525
 3. น.ส.ยุวภา              ฐานบัญชา               เจ้าพนักงานธุรการ                             0 2551 5525
 4. นายอาคม             ตั้งศิวานนท์              นายช่างโยธา                                     0 2551 5525
 5. น.ส.ใจสนอง        วรรณบุตร                 นายช่างโยธา                                      0 2551 5525
 6. นายณรงค์            สุดจิต                       นายช่างโยธา                                      0 2551 5525
 7. นายโฆสิต           ละอองดิลก               นายช่างโยธา                                      0 2551 5525
 8. นายศิริชัย           มาลัย                         นายช่างโยธา                                      0 2551 5525
 9. นายจักรพงศ์      สุขปาน                       นายช่างโยธา                                      0 2551 5525

ลูกจ้างชั่วคราว

 1. นายอาทิตย์        รักชาติเจริญ              วิศวกรโยธา                                         0 2551 5525
 2. นายธนานพ        จันทรวัต                    วิศวกรโยธา                                         0 2551 5525
 3. นายณรงค์ศักดิ์    แซ่ตั้น                       นายช่างโยธา                                      0 2551 5525

 

กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 2

ข้าราชการ

 1. นายนพรัตน์          สารีอินทร์                  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ            0 2551 5540
 2. นายอภิชาติ         บูรณกุลกิจการ           วิศวกรโยธาชำนาญการ                      0 2551 5529
 3. นายพิสิฏฐ์           ถูกมี                           วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                         0 2551 5529
 4. นายสุทัศน์          ฉาบพลอย                 นายช่างโยธาชำนาญงาน                    0 2551 5529
 5. นายทฤษฏี         อภัยนุกูล                    นายช่างโยธาชำนาญงาน                    0 2551 5504
 6. นายสมบัติ          มหายศปัญญา           นายช่างโยธาชำนาญงาน                    0 2551 5529
 7. นายธน              แสนธนะ                      นายช่างโยธาชำนาญงาน                    0 2551 5529
 8. นายอิทธิพล      อ่อนพูล                       นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                      0 2551 5529
 9. นายศิวนาถ       ธิวงศ์ษา                       นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                      0 2551 5529

พนักงานราชการ

 1. น.ส.ปวันรัตน์     จงรักษ์                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 0 2551 5529
 2. นางอัจฉรา         พวงขจร                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 0 2551 5529
 3. นายกันต์            สว่างเกล้า                    เจ้าพนักงานธุรการ                               0 2551 5529
 4. นายนวพร          สิงห์สถิต                      นายช่างโยธา                                       0 2551 5529
 5. นายยศศิริ        ไทยสวัสดิ์                      นายช่างโยธา                                       0 2551 5529
 6. นายอาจหาญ   ไม้ตาล                           นายช่างโยธา                                      0 2551 5529
 7. นายสุรักษ์        คุ้มเฟื่อง                         นายช่างโยธา                                      0 2551 5529
 8. นายนัฐวัฒน์     มณีฉาย                          นายช่างโยธา                                      0 2551 5529

ลูกจ้างชั่วคราว

 1. นายภูวนัย        พูลทะจิตร์                     นายช่างโยธา                                       0 2551 5529
 2. นายวิวัฒน์       สุยะสืบ                          นายช่างโยธา                                       0 2551 5529
 3. นายองค์กร      อุทัยสา                         นายช่างโยธา                                       0 2551 5529
 4. นายชัยเนตร    นัยนามาศ                     นายช่างโยธา                                       0 2551 5529

 

กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3

ข้าราชการ

 1. นายพุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา          วิศวกรโยธาชำนาญการ                         0 2551 5541
 2. นายวิชัย           ยู                                  วิศวกรโยธาชำนาญการ                         0 2551 5531
 3. น.ส.ลลิตา        รักษาศิล                      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                           0 2551 5531
 4. นายเจษฎากร   ศรีคำมุล                     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                            0 2551 5531
 5. นายสืบพงษ์      มีแสงทอง                  นายช่างโยธาอาวุโส                              0 2551 5531
 6. นายชูขวัญ        แฝงกระโทก               นายช่างโยธาอาวุโส                              0 2551 5531
 7. นายวิม              ศิริลักษณ์                    นายช่างโยธาชำนาญงาน                     0 2551 5531
 8. นายจีรศักดิ์        เจียมสมบุญ               นายช่างโยธาชำนาญงาน                     0 2551 5531
 9. นายสมเกียรติ    เจริญจันทร์                นายช่างโยธาชำนาญงาน                     0 2551 5531
 10. นายสุพจน์          เขียวจู                       นายช่างโยธาชำนาญงาน                     0 2551 5531
 11. นายไตรฑศ        สุวงศ์                        นายช่างโยธาชำนาญงาน                     0 2551 5531

พนักงานราชการ

 1. นางอังคณา        เพ็ชรนาวา                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   0 2551 5530
 2. น.ส.ดวงเดือน     กมลเลิศ                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    0 2551 5531
 3. น.ส.กชญาณ์      ชัยศรี                       เจ้าพนักงานธุรการ                                 0 2551 5531
 4. นายจรัญ            อินหม่อม                   นายช่างโยธา                                        0 2551 5531
 5. นายปิยะวุฒิ       แย้มเพชร                  นายช่างโยธา                                        0 2551 5531
 6. นายเพทาย       เนื่องยางศรี               ช่างโยธา                                                0 2551 5531
 7. นายปรัชญา      อาจหาญ                   นายช่างโยธา                                         0 2551 5531
 8. นายสทานน      ลอยครบุรี                  วิศวกรโยธา                                            0 2551 5531
 9. นายธีระวัฒน์     มีไกรราช                   นายช่างโยธา                                        0 2551 5531

ลูกจ้างชั่วคราว

 1. นายวสกร         มีแสงทอง                  วิศวกรโยธา                                           0 2551 5531
 2. นายณัฐพงศ์    กันกระโทก                 นายช่างโยธา                                        0 2551 5531
 3. นายโยธิน        ภู่กลั่น                         นายช่างโยธา                                         0 2551 5531
 4. นายธนกร        ไพรดี                          นายช่ายโยธา                                        0 2551 5531
 5. นายสมเจตห์    แป้สูงเนิน                  นายช่ายโยธา                                        0 2551 5531

กลุ่มโครงสร้างพิเศษ

ข้าราชการ

 1. นายวลาวัต      บินอุมาร์                     วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                 0 2551 5533
 2. นายกวิน          สายประเสริฐกิจ         วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                 0 2551 5533
 3. นายปัญญา      ปาระมีศรี                    นายช่างโยธาอาวุโส                               0 2551 5533
 4. นายรัฐ             หอมบุหงา                  นายช่างโยธาอาวุโส                              0 2551 5533
 5. นายจิระศักดิ์   วัชรกรโยธิน                วิศวกรโยธาชำนาญการ                          0 2551 5533
 6. นายธันวา       วิบูลย์ศรัณย์                 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                            0 2551 5533

พนักงานราชการ

 1. น.ส.นลินรัตน์  คัมภิรานนท์                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      0 2551 5533
 2. น.ส.พัชรินท์    บุญใหญ่                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      0 2551 5533
 3. น.ส.ทวินันท์    เอราวรรณ                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      0 2551 5533
 4. นายชยพล       สมพงษ์                      นายช่างโยธา                                           0 2551 5533
 5. นายสมบุญ       ยอดแสงเดือน           ช่างโยธา                                                  0 2551 5533

ลูกจ้างชั่วคราว

 1. นายรังสรรค์       เมธา                          พนักงานทั่วไป                                        0 2551 5533
 2. นางดวงพร        สุนทรภักดิ์                 พนักงานทั่วไป                                        0 2551 5533

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และประเมิน

ข้าราชการ

 1. นายจอม            ตีระวณิชย์                   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ               0 2551 5532
 2. นายวีรภัทร        สวัสดิยากร                  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                           0 2551 5532
 3. นายภวินท์        ฤทธิรุฒม์                      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                           0 2551 5532
 4. นายธนโชติ      เรืองประภาวุฒิ             วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                            0 2551 5532

พนักงานราชการ

 1. นางแก้วตา           แก้วศรีงาม               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     0 2551 5532
 2. นางณิตชาค์มาศ  รวมศิลป์                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     0 2551 5532
 3. น.ส.วรรณรัตน์      ชมชู                         เจ้าหน้าที่ธุรการ                                      0 2551 5519
Scroll Up Skip to content