Menu
home
>>
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

สำนักก่อสร้างสะพาน

icon-bottom วิสัยทัศน์

ใช้เทคโนโลยี ลดเวลา เพิ่มคุณค่า งานก่อสร้างสะพาน สร้างความพึงพอใจ สะดวกสบาย ให้แก่ประชาชน

icon-bottom พันธกิจ

– พัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยสร้างสะพานเชื่อมโยงโครงข่ายถนนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

– ศึกษาและพัฒนาเทคนิคงานก่อสร้างสะพานเพื่อลดเวลาการก่อสร้าง และลดต้นทุนการก่อสร้าง

– พัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างสะพานให้มีความทันสมัยและ เป็นมาตรฐานสากล

icon-bottom อำนาจหน้าที่

 

 1. กำกับดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท สะพานข้ามแม่น้ำสายหลัก สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค สะพานข้ามทางรถไฟ และสะพานที่ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรโดยดำเนินการพิจารณาความเหมาะสม วางแผน ประมาณราคา ประกวดราคา ควบคุมการก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบแก้ไขแบบก่อสร้าง และติดตามประเมินผล
 2. กำกับดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพิเศษที่มีลักษณะยุ่งยาก และซับซ้อนมาก เช่น สะพานชนิดพิเศษที่มีช่วงยาวมาก เช่น CABLE-STAY BRIDGE BALANCE CANTILEVER BRIDGE อุโมงค์ หรือชุมทางต่างระดับ (Interchange) โดยดำเนินการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควบคุมการก่อสร้าง กำกับดูแลประกวดราคาแบบ Internation Competitive Bidding และติดตามประเมินผล
 3. กำกับดูแล การติดตามและประเมินผลสะพาน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการใช้งานของสะพานและโครงข่าย วิเคราะห์สภาพความชำรุดเสียหายของสะพาน และสำรวจออกแบบ เพื่อหาวิธีแก้ไขความชำรุดเสียหายของสะพาน จัดทำระบบฐานข้อมูลสะพาน เพื่อติดตามประเมินผล และวิเคราะห์วางแผนการ ก่อสร้างสะพาน
 4. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ภารกิจด้านการก่อสร้างสะพานในภูมิภาค

ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม

 1. คัดเลือก ศึกษาความเหมาะสม และเสนอจัดแผนงานโครงการสะพาน
 2. จัดประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในระหว่างการดำเนินการคัดเลือก การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จระยะเวลาหนึ่ง
 3. ติดตามแผนการก่อสร้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. สนับสนุนและพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค
 5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค
 6. สนับสนุนและพัฒนาการควบคุมทางวิชาการด้านทางก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค
 7. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ภารกิจด้านการก่อสร้างโครงการลักษณะพิเศษ

ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการ

 1. จัดทำข้อเสนอและแผนงานโครงการ
 2. ศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบรายละเอียด และประมาณราคาโครงการ
 3. จัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ
 4. คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประกวดราคา
 5. ควบคุมการก่อสร้างให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบวินิจฉัยสาเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างและการแก้ไขปรับปรุงการก่อสร้าง
 6. ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเร่งรัดผลการก่อสร้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานในขณะก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และวิธีการก่อสร้าง
 8. ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll Up Skip to content